Класифікація витрат на виробництво

Класифікація витрат на виробництво

Поняття та класифікація витрат на виробництво

Сучасна економіка заснована на таких важливих процесах, як виробництво продукції (товарів і послуг), їх розподіл і споживання. Жодне виробництво на сьогоднішній день не обходиться без витрат. Витрати визначаються як вартісна оцінка витрат підприємства на виробництво продукції та її реалізацію.


Це одна з найважливіших економічних категорій. Для найкращого аналізу виробництва, оптимізації структури собівартості розроблена класифікація витрат за різними ознаками.

Класифікація відповідно до економічного змісту

Відповідно до економічної сутності, виділяють матеріальні витрати (витрати, пов 'язані з витрачанням матеріалів - інструментів, сировини), амортизацію основних фондів, що використовуються при виробництві, витрати на заробітну плату працівникам (робітникам та адміністративному персоналу), відрахування на соціальні потреби до бюджету. Сюди входять інші витрати (податкові платежі, збори та інші відрахування). Ця класифікація іноді також має назву "класифікація витрат за елементами", що становлять структуру собівартості.

Класифікація відповідно до ролі у виробничому процесі

Тут виділяють основні та накладні витрати. До основних належать ті, які потрібні для виробничого процесу (матеріали, сировина, амортизація основних засобів тощо).

До накладних витрат відносяться ті, які безпосередньо не пов 'язані з виробництвом, а відносяться до обслуговування виробничого процесу. Це заробітна плата адміністрації, освітлення та опалення приміщень, прибирання приміщень, втрати від псування і розкрадань тощо.

Класифікація за порядком віднесення на собівартість виробленої продукції

Ця класифікація витрат передбачає поділ їх на прямі і непрямі. Прямі повністю відносяться на собівартість продукту, оскільки вони безпосередньо пов 'язані з його виготовленням. Наприклад, вартість дерев 'яної заготовки можна повністю віднести до собівартості іграшкового кораблика, який з неї вироблений. Непрямі витрати - це заробітна плата працівників, орендна плата за цех та інші приміщення, де кораблики виготовляються.

Класифікація витрат по відношенню до обсягу продукції, виробленої на підприємстві

За цією ознакою понесені витрати підрозділюють на змінні і постійні. Постійні витрати - це ті, обсяг яких не залежить від обсягів виробництва з плином часу. Це, наприклад, витрати на опалення цехів, їх прибирання, орендна, заробітна плата. Змінні ж безпосередньо залежать від обсягів виробництва. Це головним чином витрати сировини, палива, електроенергії на виробництво.


Використання класифікацій

Існує ще велика кількість класифікацій витрат підприємства (наприклад, класифікація витрат на якість), які вибірково використовуються на підприємствах залежно від специфіки їх функціонування, розміщення, характеру виробництва. Рівень і структура витрат постійно оптимізуються для збільшення рентабельності та ефективності виробництва.