Антична філософія та етапи її розвитку

Антична філософія та етапи її розвитку

Антична філософія - це не що інше, як науково-дослідна діяльність греко-римських мислителів. Вона відіграє величезну роль у формуванні західної філософської думки і охоплює період у тисячу років: від 6 століття до н. е. аж до 6 століття н. е. Вважається, що філософія стародавніх греків починається з теоретичних праць так званих досократиків, наприклад Фалеса і Анаксімандра, а завершується пізніми неоплатоніками і коментаторами Арістотеля (Симпліцій і Філопон). Античних філософів можна було знайти у всіх грекомовних регіонах Середземномор 'я, таких як Сицилія, Південна Італія, Єгипет, Мала Азія і Північна Африка.

Антична філософська традиція вийшла за межі міфологічного мислення і прийшла до пояснення світу на підставі причини і слідства. Давньогрецькі мислителі будували різноманітні теорії і не приходили до одностайності між собою, проте всі вони перебували в пошуках принципів, що лежать в основі світобудови. Питання, які порушувала антична філософія, стосувалися філософських сторін космології, етики, епістемології, логіки, естетики та метафізики: "Як зародився Всесвіт?", "Яка природа космосу?", "Чи існує трансцендентна реальність за межами чуттєвого досвіду?", "Яке знання можна вважати істинним?", "Чи існують етичні стандарти благородного життя?".


Античні філософи

Давньогрецькі філософи в основному були язичниками, через що плоди їхньої філософської діяльності не завжди схвалювалися посиленим християнством. Таким чином, антична філософія завершується із закриттям Платонівської академії в Афінах імператором Юстиніаном у 529 році. Останнім керівником академії був Дамаский.

Трактати

На жаль, антична філософія збереглася до наших днів лише в невеликій кількості праць давньогрецьких мислителів і їх коментаторів. Примітно, що роботи досократиків і еллінських філософів частково вціліли тільки в пізніх доксографічних джерелах. Проте, незважаючи на уривчасті дані про грецьку філософську думку, її унікальність і теоретична цілісність чітко видно в збережених тестах.

Антична філософія: етапи розвитку

Зазвичай у давньогрецькій філософії виділяється чотири етапи: досократівський (XI-Х століття до н.е.); класичне (IX століття до н. е.); елліністичний (кінець IX-I століття до н. е.); імперська (I століття до н. е. - XI століття н. е.). До видатних мислителів і шкіл цих етапів належать:

  1. У досократовський період (рання антична філософія) - іонійці (Фалес Мілетський, Анаксимен, Анаксимандр, Ксенофан, Геракліт), Піфагор і його послідовники (Архіт, Філолай, Алкмеон), елеати (Парменід, Зенон
  2. У класичний період: Сократ, Платон, Арістотель, софісти (Протагор, Горгій, Антифон, Гіппій і Продик).
  3. В елліністичний період - кініки (Антисфен, Діоген, Кратет), стоїки (Зенон Китійський, Хрисипп, Клеанф), епікурейці (Епікур, Метродор, Апполодор, Лукрецій), скептики (Піррон з Еліди, Карнеад).
  4. У християнський період - середні платоніки (Плутарх, Алкіной, Апулей, Філон Александрійський, Гален), неопіфагорейці (Нікомах, Модерат, Нуміній), ранні неоплатоніки (Плотін, Порфірій, Амелій), пізні неоплатоніки (