Аналіз уроку з ФГОС: зразок. Схема аналізу уроку

Аналіз уроку з ФГОС: зразок. Схема аналізу уроку

Як виглядає аналіз уроку з ФГОС? Зразок розглянемо пізніше, спочатку з 'ясуємо особливості сучасної організації навчання, її складові частини.

Робота експерта

Урок, який розробляється в повній відповідності зі стандартами другого покоління, володіє серйозними відмінностями від традиційної форми.


Аналіз уроку з ФГОС у початковій школі базується на розгляді розвитку у молодших школярів універсальних навчальних дій. Експерт, який оцінює професійну діяльність вчителя, звертає особливу увагу на застосування педагогом проблемного навчання.

Основні параметри сучасного уроку

Схема аналізу уроку з ФГОС включає пункт, в якому відзначається вміння школярів самостійно формулювати тему навчального заняття. В основне завдання вчителя входить підведення дітей до усвідомлення теми. Викладач лише ставить уточнюючі запитання, при відповідях на які учні правильно формулюють цілі заняття.

Аналіз уроку з ФГОС у початковій школі містить план досягнення мети, поставленої на початку заняття.

Школярі виконують УУД (універсальні навчальні дії) згідно з планом, розробленим разом з наставником. Педагог організовує фронтальну, парну, індивідуальну діяльність.

Схема аналізу уроку з ФГОС містить пункт, в якому відзначається вміння вчителя пропонувати дітям різні варіанти роботи, включаючи й індивідуальні завдання.

Серед відмінних характеристик сучасного уроку від традиційної форми виділимо наявність взаємоконтролю, а також самоконтролю. Будь-який аналіз уроку в школі з ФГОС містить рефлексію. Основні помилки, недоліки, прогалини в знаннях, виявлені в ході проведення самооцінки, усуваються школярами самостійно. Хлопці проводять оцінку не тільки власних УУД, а й аналізують досягнення своїх однокласників.


На етапі рефлексії передбачається обговорення досягнутих успіхів, а також аналіз результативності проведеного заняття.

При складанні домашнього завдання педагог враховує індивідуальний розвиток дітей, підбирає вправи та завдання різного рівня складності, на уроці виступає в ролі консультанта, який дає поради дітям у процесі їх самостійної діяльності.

Аналіз уроку за ФГОС - схема

Як має виглядати аналіз уроку з ФГОС? Зразок схеми, розробленої для нових освітніх стандартів, має суттєві відмінності від класичної форми.

Виділимо основні пункти, що приймаються експертами до уваги при оцінці сучасного навчального заняття. Отже, що включає в себе аналіз уроку з ФГОС? Зразок для завуча передбачає наявність цілей, організаційних дій, видів мотивації школярів. Урок повинен повною мірою відповідати психологічним і фізіологічним особливостям, віку дітей. Аналіз відкритих уроків з ФГОС складається на окреме заняття (захід). У карті експертом зазначаються дані педагога, назва освітнього закладу, навчальний предмет, методичний комплект, тема заняття, а також дата проведення уроку.

Варіант заповненої схеми

Як буде виглядати аналіз уроку з ФГОС? Зразок карти дасть відповідь на це питання.

  1. Основні цілі.

Присутність виховної, освітньої, розвиваючої цілей уроку. В якому обсязі вони були досягнуті? Чи були реалізовані практичні цілі, які вчитель поставив перед учнями?

  1. Організація уроку.

Як було організовано заняття? Логіка, структура, тип, часові рамки, відповідність обраній структурі методів для проведення заняття.


Що ще включає в себе аналіз уроку з ФГОС? Зразок для завуча містить блок про формування пізнавального інтересу школярів до навчальної дисципліни.

  1. Варіанти мотивації, що застосовуються педагогом у процесі заняття.
  2. Відповідність проведеного уроку вимоги освітніх стандартів другого покоління. Орієнтованість на ФГОС. Розвиток універсальних навчальних дій. Використання сучасних педагогічних технологій: проектної, дослідницької, ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій).

Основний зміст уроку

Оцінюється доцільність наукового підходу до розглянутого матеріалу, відповідність рівня викладання віковим особливостям школярів, шкільній програмі.

Будь-який аналіз уроку з ФГОС, зразок якого ми розглянемо пізніше, передбачає прояв пізнавальної активності та ступеня самостійності школярів шляхом моделювання вчителем різних проблемних ситуацій. Для їх вирішення діти використовують власний життєвий досвід; здійснюється зв 'язок теоретичної бази з практичними навчальними діями.

В уроці повинні міститися міжпредметні зв 'язки, а також логічне використання матеріалу, вивченого на попередніх заняттях.

Методика проведення

Експерти оцінюють актуалізацію способів діяльності наявних у школярів знань. Аналізується створення під час уроку проблемних ситуацій, уточнюючих питань - прийомів, що використовуються педагогом під час роботи. Порівнюється тривалість репродуктивної та пошукової діяльності, обсяг самостійної роботи школярів.


Особливе місце в аналізі відводиться застосуванню під час заняття діалогу, принципу диференційованого навчання, нестандартних ситуацій, зворотного зв 'язку між учителем і дитиною, грамотного поєднання декількох видів діяльності.

Оцінюється наявність наочних демонстраційних матеріалів, що сприяють підвищенню мотивації, повному виконанню завдань, поставлених на початку навчального заняття, їх відповідність до цілей і завдань уроку.

Окрема увага при аналізі уроку з ФГОС відводиться розгляду психологічних організаційних моментів: обліку індивідуальності кожної дитини, спрямованості дій педагога на розвиток мислення, пам 'яті, уяви, чергування завдань різного ступеня складності, наявність емоційного розвантаження дітей.

Варіанти оцінки експертів

Наприклад, аналіз уроку "" Навколишній світ "" за ФГОС передбачає не тільки підсумовування кількості балів за кожним пунктом, а й додаткові пояснення експертів.

При повній відповідності проведеного уроку (заняття) всім вимогам карти ФГОС фахівці виставляють максимальну кількість балів. Якщо критерії виконані педагогом частково або не виконані зовсім, йому виставляється від 0 до 1 бала.


У графі про організацію уроку експерти враховують різноманіття форм навчальних занять: засвоєння нової інформації, комплексне використання УУД, актуалізацію, узагальнення навичок, контроль, корекцію.

У графі про відповідність заняття вимогам ФГОС аналізуються УУД. Експерт розглядає вміння по групах: регулятивні, пізнавальні, комунікативні, особистісні якості.

Наприклад, аналіз уроку читання за ФГОС передбачає формування всіх УУД, але особлива увага приділяється особистісним якостям.

Схема аналізу уроку в рамках ФГОС

Клас - 8.

Предмет - хімія.


Автор підручника - Г.Є. Рудзітіс.

Тема - Вода.

Загальна кількість балів - 24 бали.

Короткий аналіз результативності

Основні цілі уроку досягнуті, реалізовані в ході навчального заняття (2 бали).

Представлено урок пояснення нового матеріалу, що має логічну структуру, оптимальне співвідношення етапів за часом (2 бали).

Мотивація забезпечується шляхом застосування демонстраційного та індивідуального експерименту (2 бали).

Даний урок орієнтований на ФГОС, дотримані дидактичні принципи, здійснюється формування універсальних навчальних навичок (2 бали).

Під час заняття педагог застосовує сучасні технології: проектну та дослідницьку діяльність, ІКТ (2 бали).

Матеріал уроку відповідає віковим особливостям школярів (2 бали).

Простежується зв 'язок між теоретичними знаннями та їх практичним застосуванням, особлива увага приділяється самостійній діяльності, розвитку пізнавальної активності (2 бали).

При формуванні нових умінь і навичок вчитель орієнтується на раніше вивчений матеріал (2 бали).

Під час заняття для школярів створюються проблемні ситуації, вчитель формулює спеціальні питання, спрямовані на необхідність прийняття учнями самостійного рішення (2 бали).

Педагог використовував метод проблемного навчання, диференційний підхід, проектну та дослідницьку діяльність, поєднував завдання репродуктивного характеру з творчими завданнями, спрямованими на розвиток логічного мислення школярів (2 бали).

Самостійна робота була пояснена в повному обсязі, передбачала пошук інформації, спостереження, практичні досліди, порівняння отриманих результатів (2 бали).

Протягом уроку відчувався якісний зворотний зв 'язок між учнями і наставником, комфортний психологічний клімат (2 бали).

Ув 'язнення

Для того щоб урок, що проводиться за вимогами нових федеральних освітніх стандартів, вважався результативним і ефективним, викладачеві необхідно мати уявлення про критерії, які їм повинні бути виконані. Схема аналізу заняття з ФГОС дозволяє педагогу проводити самоаналіз, виявляти проблеми в роботі, усувати їх до того, як оцінкою його діяльності почнуть займатися професійні експерти.